Ana sayfa » Cinsel haklarınızı biliyor musunuz?
#CİNSELLİK

Cinsel haklarınızı biliyor musunuz?

Dünya Cinsel Sağlık Örgütü (WAS) kişinin yaş ve cinsiyet gözetmeksizin cinsel hakları olduğunu savunur ve cinselliğin kişinin insiyatifinde olacak şekilde cinselliğin sağlıklı yaşanmasını esas alır. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nde de bu bir insanlık hakkı olarak kabul edilmektedir. Cinsellik insanlığın temel özelliğidir ve başka bir insanın haklarını çiğnemediği sürece her yönelim kabul edilebilirdir. Cinsel haklarımız neler? Cinsel haklarımızı nasıl koruyabiliriz?

Cinsel haklarımız neler?

 1. Ayrımcılık olmadan eşitlik hakkı

  Irk, köken, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi vb açısından farklı görüşler, milli ya da sosyal köken, ikamet, mal varlığı, doğum, bedensel engel, yaş, uyruk, evlilik ve aile durumu, cinsel yönelim, cinsel kimlik ve cinsel kimliğin ifadesi, sağlık durumu, ekonomik ve sosyal konum ve diğer durumlar gibi hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm insanlar bu bildirgede yer alan cinsel haklardan yararlanma hakkına sahiptir.

 2. Bireyin yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkı

  Herkes yaşama, özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.  Bu haklar, cinsellikle açısından keyfi olarak tehdit edilemez, kısıtlanamaz ya da insanlar bu haklardan mahrum edilemez. Cinsel yönelim, karşılıklı rızayla yapılan cinsel davranışlar ve uygulamalar, cinsel kimlik ve ifade ya da cinsellik ve üreme sağlığıyla ilgili hizmet sağlama ve alma bu haklara dâhildir.

 3. Özerklik ve bedensel bütünlük hakkı

  Herkes kendi bedeni, bedensel bütünlüğü ve cinselliğiyle ilgili konulara özgür olarak karar verme ve bunları kontrol etme hakkına sahiptir ve başkalarının haklarını gözeterek cinsel davranışların, uygulamaların, partnerlerin ve ilişkilerin seçimi de buna dâhildir. Cinsellikle ilgili her türden test, müdahale, tedavi, ameliyat ya da araştırma öncesinde birey bilgilendirilerek hür iradesiyle onayının alınması gereklidir.

 4. İşkence, vahşi, insanlık dışı ya da aşağılayıcı davranış ve cezalandırmalara maruz bırakılmama hakkı

  Hiç kimseye işkence ve vahşi, insanlık dışı ve aşağılayıcı davranışlarda bulunulamaz; bireyin bedenine ve bütünlüğüne zarar verecek uygulamalar, zorla ve baskıyla kısırlaştırma, doğum kontrolü ya da kürtaj da buna dâhildir. Bireyin cinsiyetine, cinsel kimliğine, cinsel eğilimine, cinsel ifadesine, bedensel farklılıklarına dayanarak hiç kimseye işkence yapılamaz, vahşi ve insanlık dışı davranışta bulunulamaz.

 5. Her türden şiddet ve baskıya maruz bırakılmama hakkı

  Hiç kimse cinsellikle ilgili ya da cinsel içerikli şiddet ve baskıya maruz bırakılamaz; tecavüz, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel zorbalık, cinsel sömürü ve kölelik, cinsel sömürü amaçlı insan ticareti, bekâret testi ve algılanan ya da gerçekte var olan cinsel uygulamalar, cinsel yönelimler, cinsel kimlik ve cinsel tercih ve bedensel farklılıklar nedeniyle şiddet uygulama vb gibi cinsellikle ilgili her türden şiddet ve baskı buna dâhildir.

 6. Mahremiyet hakkı

  Herkesin, cinsellik, cinsel hayat ve kendi bedeni, gönüllü cinsel ilişkileri ve davranışları konusundaki seçimlerine keyfi olarak müdahale edilmemesi ve mahremiyet hakkı vardır; cinsellikle ilgili özel bilgilerin ifşasını kontrol etme hakkı da buna dâhildir.

 7. Haz alınan, güvenli cinsel deneyimler yaşama imkânına sahip olarak, cinsel sağlık da dâhil ulaşılması mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı olma hakkı

  Herkes haz alınan ve güvenli cinsel deneyimler yaşama imkânına sahip olarak, cinsel sağlık da dâhil ulaşılması mümkün olan en üst düzeyde sağlıklı olma hakkına sahiptir.  Bu hak, kaliteli sağlık hizmetinin sağlanmasını, erişilebilirliğini ve kabul görmesini ve cinsel sağlık da dâhil olmak üzere, her türlü sağlık durumunu etkileyen koşullara sahip olunmasını ve ulaşılabilmesini gerektirir.

 8. Bilimsel gelişmelerden ve uygulandıkları alanlarından yararlanma hakkı

  Herkes bilimsel gelişmelerin sonuçlarından ve uygulandıkları alanlardan yararlanma hakkına sahiptir.

 9. Bilgilenme hakkı

  Herkes cinsellikle ilgili doğrulanmış ve kanıtlanmış, anlaşılabilir bilimsel bilgilere ulaşabilme hakkına sahiptir. Bilimsel bilgiler keyfi olarak sansürlenmemeli,  gizlenmemeli ya da kasten yanlış verilmemelidir.

 10. Eğitim hakkı ve geniş kapsamlı cinsel eğitim hakkı

  Herkes eğitim ve cinsel eğitim konusunda geniş kapsamlı bilgilendirilme hakkına sahiptir. Kapsamlı cinsel eğitim, bilimsel olarak doğru ve kanıtlanmış, kültürle tutarlı ve yaş, insan hakları ve cinsel kimlik eşitliğine uygun olarak cinselliğe ve haz dolu bir cinsel yaşantıya pozitif bir yaklaşım içermelidir.

 11. Eşitlik, özgür irade ve rızaya dayalı olarak evlilik ve benzeri türden ilişkileri kurma, sürdürme ve sonlandırma hakkı

  Herkes özgür irade ve rızasıyla evlenip, evlenmeme ve birliktelik, ortaklık vb ilişkiler kurup kurmama konusunda seçim yapma hakkına sahiptir. Herkes evlilik, birlikte yaşama, ortaklık vb ilişkileri kurar, sürdürür ya da sonlandırırken, hiçbir ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kalmadan, eşit haklara sahiptir. Bu ilişkilerin türünden bağımsız olarak, sosyal refah ve başka kazanımlardan eşit şekilde yararlanma hakkı da buna dâhildir.

 12. Çocuk sahibi olup olmamaya, çocuk sayısına ve çocukların aralarındaki süreye karar verme ve bu konuda gerekli bilgi ve imkâna sahip olma hakkı

  Herkes çocuk sahibi olup, olmama, çocuk sayısı ve çocukların aralarındaki süreye karar verme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanması sağlığı ve refahı etkileyen tüm koşullara ulaşabilmeyi gerektirir; hamilelik, doğum kontrolü, doğurganlık, gebelik sonlandırma ya da kürtaj ve evlat edinme, üreme vb ile ilgili kurumlar bu kapsam içindedir.

 13. Özgür düşünce, fikir ve ifade hakkı

  Herkes cinsellikle ilgili özgür düşünce, fikir ve ifade hakkına sahiptir. Herkes başkalarının haklarına saygı göstererek kendi cinselliğini, görüntü, iletişim, davranış vb yoluyla ifade etme hakkına sahiptir.

 14. Barışçıl amaçlı dernek ve topluluk kurma özgürlüğü hakkı

  Herkes barışçıl amaçlı olarak organize olma, dernek kurma, topluluk oluşturma, toplantı ve gösteri düzenleme, protesto ve savunma yapma hakkına sahiptir; buna cinsellik, cinsel sağlık ve cinsel haklarla ilgili olanlar da dâhildir.

 15. Kamusal alanda ve siyasi hayatta yer alma hakkı

  Herkes sivil, ekonomik, sosyal, kültürel, politik, yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde insan hayatına olumlu katkı sağlayabilecek bir çevre, topluluk ya da ortama aktif, özgür ve tutarlı bir şekilde katılma hakkına sahiptir. Özellikle de herkes cinsellik ve cinsel sağlık dâhil olmak üzere, kendi refahını belirleyecek politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında bizzat yer alma hakkına sahiptir.

 16. Adalet, düzeltme ve tazmin hakkı

  Herkes cinsel haklarının ihlali durumunda adalet, düzeltme ve tazmin hakkına sahiptir. Bu hak; etkili, yeterli, erişilebilir ve uygun eğitsel, yasal, yargısal ve diğer araçları gerektirir. İhlalin tazmini, zararın giderilmesi ve ödenmesi, rehabilitasyon, kefaret, tekrarının olmaması garantisini içerir.

Google’da Ara